หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมควบคุมโรค
กรมอนามัย
กรมการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานต่างประเทศ