วิสัยทัศน์/พันธกิจ/บทบาทภารกิจ

แผนพัฒนากองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566  

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
  สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
 

สร้างสรรค์ พัฒนา ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศให้มี ประสิทธิภาพสูง สามารถเพิ่มคุณค่าและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า มีเอกภาพสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทุกระดับของประเทศ และการเชื่อมโยงกับนานาชาติ
  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ ให้เกิดการบูรณาการในการ ขับเคลื่อนระบบสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดี แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
  พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม และต่อยอดคุณค่านโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพให้ สนองตอบต่อความต้องการของเครือข่าย การตัดสินใจทางนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวทันการ เปลี่ยนแปลง
  พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สมรรถนะสูง ทันสมัย มีความสุข และเป็นนักยุทธศาสตร์สุขภาพมืออาชีพ
เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)
  นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบสุขภาพของ ประเทศ มีความยั่งยืน และเกิดผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึง เป็นธรรม
  นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพสามารถสร้างคุณค่า มูลค่า หนุนเสริมการพัฒนาประเทศทั้งมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
  การบริหารจัดการนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน และสร้างคุณค่าในระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
  การสร้างสรรค์และพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์สุขภาพ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  การบริหารจัดการเครือข่ายยุทธศาสตร์สุขภาพทุกระดับให้เข้มแข็ง
  การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ สมรรถนะสูง ทันสมัย และมีความสุข
เป้าประสงค์
  นโยบายและยุทธศาสต์สุขภาพสามารถสนองตอบต่อความเหลื่อมล้ำ และวิกฤตสุขภาพจนสามารถทําให้ปัญหาการเข้าถึงบริการ และปัญหา สุขภาพของประเทศที่สําคัญลดลงได้
  สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ ของประเทศและพื้นที่ มีคุณภาพ สามารถสนองตอบต่อความต้องการทางบริหาร
  มีนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์นโยบายยุทธศาสตร์ตามภารกิจของ องค์กรและการสนองตอบต่อการพัฒนาสุขภาพในระดับประเทศ และ พื้นที่
  มีนโยบายและยุทธศาสตรสุขภาพเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทการพัฒนาประเทศ ที่ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้จนเป็นผลสัมฤทธิ์
   มีนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลาง การบริการทางการแพทย์ชั้นนําของเอเชีย จนสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ แก่ประเทศได้
  นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพเชิงพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจน เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
  ความสําเร็จในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพรองรับความ เปลี่ยนแปลงทางสังคม
  ภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์สุขภาพทุกระดับทั้งในระบบสาธารณสุข และ นอกระบบสาธารณสุข เป็นหุ้นส่วนนโยบาย และยุทธศาสตร์สุขภาพ ที่มีพันธกิจร่วมในการมุ่งสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพยั่งยืน
  เครือข่ายยุทธศาสตร์สุขภาพมีศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์สุขภาพเชิงพื้นที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
  มีนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของไทยเชื่อมโยงอาเซียน เอเชีย และสังคมโลกที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบ สุขภาพของประเทศ
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่มีคุณค่าเพื่อรองรับการตัดสินใจของผู้บริหารในการ พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
  นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพสามารถนํามาต่อยอดสร้างคุณค่าการพัฒนาและการ ปฏิรูปสุขภาพของประเทศให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
  กองยุทธศาสตร์และแผนงานมีระบบการให้คําปรึกษา และการบริการทางนโยบายและ ยุทธศาสตร์ระดับมืออาชีพ
  บุคลากรของกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นบุคลากรคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญทาง นโยบายและยุทธศาสตร์
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นองค์กรสมรรถนะสูง คล่องตัว ทันสมัย
  กองยุทธศาสตรและแผนงานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ทันสมัย
  กองยุทธศาสตร์และแผน เป็นองค์กรแห่งความสุข สภาพแวดล้อมในการทํางานเอื้อต่อการมีสขภาพดี
บทบาทภารกิจ
  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลและสถานการณ์และแนวโน้มด้านสุขภาพ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการกำหนดนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ของประเทศ
  จัดทำและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับประเทศและมิติระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
  กำหนดแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ สื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
  วิเคราะห์ จัดทำคำของบประมาณและจัดสรรงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
  สนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ
  ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับแผนงาน โครงการริเริ่มและโครงการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย