เอกสารประกอบการประชุมแผน 20 ปี

เอกสารประกอบการประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง

 ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนการตรวจราชการและการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 กันยายน 2559  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ (ห้องวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4)  

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

 วันที่ 3 มิถุนายน 2559

 วันที่ 8 มิถุนายน 2559

 วันที่ 15 มิถุนายน 2559

 ข้อมูลแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)