นโยบายสำคัญและยุทธศาสตร์

 นโยบายสำคัญ

 

โครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2561   
โครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2560   
การขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข  
SDGs:Sustainable Development Goals-SDGs การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2559  

แถลงผลงานและการขับเคลื่อน  กระทรวงสาธารณสุข  ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

นโยบายแนวทางการทำงาน ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 สิงหาคม 2558

 

 

 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12    
ยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ตามหลัก Balanced Scorecard แผนยุทธศาสตร์ ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563  
แผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 11  
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2559   
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2552 - 2555   
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ฉบับภาษาไทย   
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ อาจารย์อมรฯ    
กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ ปี 2554-2558