ความมั่นคงสธ.ชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 ความมั่นคง

 แผน-ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 การประชุมปรึกษาหารือแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีความสอดคล้อง
   กับแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (5 ส.ค.2563)

 แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2561)

 ภาพรวมแผนเตรียมความพร้อมระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ 2558 - 2561

 ภาพรวมแผนเตรียมความพร้อมระยะ 1 ปี ปีงบประมาณ 2558

 ความเชื่่อมโยงนโยบายความมั่นคงภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

 ทิศทางการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของชาติ โดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายอนุสิษฐ คุณากร

 สาธารณสุขชายแดน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานชายแดนในการขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน/แรงงานต่างด้าว และเขตสุขภาพพิเศษ วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย 

 เอกสารประกอบการประชุม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนปฏิบัติการสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     ตามกรอบแผนสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564 วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
 
 

 คู่มือเฝ้าระวังเหตุการณ์และควบคุมโรคระบาดในชายแดน

 การประชุม เครือข่ายผู้ประสานงานในการขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 30 ก.ย. 58 - 2 ต.ค. 58
    โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิล จังหวัดนครพนม

 การพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน 25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น

 รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานสาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 2558

 แผนปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชานแดน ปีงบประมาณ 2558

 การประชุมเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานสาธารณสุขชายแดน 18 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2559  

 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2560-2564 

 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2560-2564 ฉบับย่อ 

 รายงาน สถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชากรต่างด้าว ใน 31 จังหวัดชายแดนไทย ปีงบประมาณ 2558 

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2561-2565          วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ    พิเศษ วันที่ 25 ก.พ. 2559 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี

 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษปีงบประมาณ 2559 

 การประชุมเรื่อง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันที่ 26 พ.ย. 2558      ห้องประชุม 2 สนย.

 การศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

 การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 21-22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติกโฮเทล

 การพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย

เขตสุขภาพพิเศษ

 

 แผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2565) 

 การประชุม คณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 

 การประชุม คณะอนุกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ด้านสาธารณสุขชายแดน ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ อาคาร 1 กรมอนามัย 

 การประชุม คณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล