ทำเนียบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ทำเนียบเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ

นางวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย  หัวหน้ากลุ่ม                           
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

     
                         

กลุ่ม พนย1 (งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ 1)

น.ส.โศรดากรณ์  พิมลา      หัวหน้างาน                
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

          

นางสาวอังคณา  สมคิด                       
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข

           

นางสาวธิดารัตน์  บุญโชติ                           
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข

           

นายณัฐชัย  อัมพร                                     
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

กลุ่ม พนย2 (งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ 2)

นายเกษมศานต์  ชัยศิลป์  หัวหน้างาน             
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

          

น.ส.สุกัญญา ทะมังกลาง                       
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข

          

          

นางสาวกาญจนา  ไพรมย์                           
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นางสาวน้ำทิพย์​ สรพิมพ์                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตรการ

           

กลุ่ม พนย 3 (งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ 3)

นางศศิภา  จันทรา หัวหน้างาน          
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวกนกกาญจน์  เกษรินทร์                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นางสาวมณีพรรณ  เรวงค์                           
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

 

 

 
กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ

นางธิติภัทร  คูหา หัวหน้ากลุ่ม                                     
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

    

กลุ่ม พนน 1 (งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค)

นางสาวอุบลวรรณ  นิยมจันทร์ หัวหน้างาน      
 
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวณัฐนรี  ขิงจตุรัส                                  
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

           

นางสาวปณิตา ภุมรินทร์พงศ์              
ตำแหน่ง:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นางสาวศิรินภา ยะจา                                     
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

           

นายสรวิศ  ดาลุนสิม                                    
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ  

            

   
กลุ่ม พนน 2 (งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ)

นางสาวนริศรา  เสนารินทร์    หัวหน้างาน                   ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

           

นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา               
ตำแหน่ง:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นางสาวรัชนก  พิมพ์สะอาด     
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นายธีรทัต  บูรณวิเศษกุล               
ตำแหน่ง:
จ้างเหมาบริการ

           

นางสาวธรรญมน  ภู่ระย้า      
ตำแหน่ง:
จ้างเหมาบริการ

           

   
กลุ่ม พนน 3 (งานพัฒนาด้านกำลังคนและระบบหลักประกันสุขภาพ)

นางสาวลลิดา เจริญวรรณยิ่ง   หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

 น.ส.ธัญจิรา เพ็ญสิริกุล
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

น.ส.วาสินี พู่บุหงาอมร
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

           

นางสาวบำรุงรักษ์  อินถา          
ตำแหน่ง:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

 
กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านสาธารณสุข

นางเพ็ญศรี ตรามีคุณ หัวหน้างาน                  
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

กลุ่ม บนย 1 (งานขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ)

นางสาวบุญกอง  ธูปน้ำคำ   รักษาการหัวหน้างาน                    ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นางสาวไพรินทร์  สมสาย                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

กลุ่ม บนย 2 (งานแผนงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ)

นางสาวปนัสยา จันเทศ   หัวหน้างาน          
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางรำไพ แก้ววิเชียร                            
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสาวอัญชรา  ตัญญะสิทธื์                     
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข  

           

นางสาวขจี  ศรีโมรา               
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

       
 
กลุ่มวิชาการ

นางลำพูน  อิงคภากร  หัวหน้ากลุ่ม                       
ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

    

งานจัดทำข้อเสนอเชิงวิชาการ

นางสาวนิศากร  บุญอาจ     หัวหน้างาน            
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสาวเนตรนภา  วงศ์กัน  
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

งานสนับสนุนและประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

นางมาลาศรี  เปาอินทร์       หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

           

นางสาวบัวรม  องอาจ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

                                                   

นางสาวนิลุบล  คุณวัฒน์                           
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวศศิกานต์  พิมพา                         
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางสาวณัฐพร  แตงอ่อน                      
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นางสาวสญธิญา มรกตคชกิจ    
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

 
กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

นางสาวปาณบดี  เอกะจัมปกะ หัวหน้ากลุ่ม                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ 

    

งาน ตป 1 (งานติดตามนโยบายสุขภาพ)

นางสาวกรรณิกา  ด่านประสิทธิ์พร  หัวหน้างาน                  
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

           

นางรฐา  วัฒนมะโน                                   
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

นางสาวสิริภา  พวกสันเทียะ                  
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นายจตุรงค์  สร้อยอุดม                                  
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

งานตป 2 (งานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ)

นางสาวพูนสิน  ศรีประยูร  หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสาวศุภราภรณ์  ธรรมชาติ                        
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสาวยุพาพรรณ ธรรมวงษา
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นางจันสุดา โพธิ์เที่ยง                                
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

นายศาสตรา ชนะสาร                            
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

   
งานตป 3 (งานโครงการพิเศษ)
       

นางจิราภรณ์  สิงหเสนี  หัวหน้างาน                                     
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

           

นายกันตภณ สินโพธิ์
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นางสาวพรพรรณ  ภาครัตน์                                     
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 

           

นางสาวสายสุนีย์  แก้วสุภา                                     
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

 
 
 
กลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข

ว่าที่ร้อยเอกสายชล  สู่สุข     หัวหน้ากลุ่ม                       
ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

    

งานสารสนเทศและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านสาธารณสุข

นายพีรวัส  คลับคล้าย หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวปิยนุช  กิจจานุลักษณ์                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นายสุภชัย  เพิ่มเกียรติศักดิ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

           

   
งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวจุฑารัตน์ ไต๋เมฆ  หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ                         
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นายธวัชชัย  อุตบัววงศ์                  
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางสาวสุหัชชา  รักษ์สังข์                           
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข

นางสาวปุณณิกา  คงสืบ  หัวหน้างาน        
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาววันวิสา  เพ็ญสุริยะ                       
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นางสาวจุฑารัตน์  หงษ์จินดา                       
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นายวัชระ  ด้วงเอี่ยม               
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นางสาวสิริมา  พัทธคายนต์                     
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

 

 

       
 
กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

นางสาวณัชฐรัตน์  ธนธีรวงษ์ หัวหน้ากลุ่ม                    
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

           

งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1 (รายงานการตาย) 

นางสาววันวิสาข์  ขำมาก    หัวหน้างาน                   
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางนพรัตน์  จันทศรี                       
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นายสิริพงษ์  บัวดี                            
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางกนกวรรณ  เจียจันทร์                           
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

นางสาวณภาภัช  มงคลเอกอมร      
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

นางสาวอภิญญา  ทัศนา     
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

นายสุรพงษ์ บัวป่า  
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

   
งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2 ตัวชี้วัด+รหัส

นางนพวรรณ  มาดารัตน์  หัวหน้างาน            
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

           

นางสาวกมลพรรณ  อินนุพัฒน์           
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางสาวโศรดา  ปัตถวัลย์                                    
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางสาวกาญจนา  ประภาสะวัต                                   
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

           

นางสาวภาวิณี ทุมเกษร
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ

           

   
งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3 ทรัพยากร+รหัส

นางสาวศศิยภัทร  ไชยยาน   รักษาการหัวหน้างาน        
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางสาวอัญชลี  คติอนุรักษ์         
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสาววัชณี สุวรรณชมภู      
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางศรุดา  เสนพงษ์                                       
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

นางสาวสุภาพรรณ  ชุมมุง                    
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

 

 

 
 
กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ

นางเดือนเพ็ญ  โยเฮือง   หัวหน้ากลุ่ม
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

งานดิจิทัลสุขภาพ 1 (chatbot+block chain)

นางสาวกฤติยา  สุขพัฒนากุล   หัวหน้างาน                     
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติชำนาญการ

           

นางสาวจรรยพร นพนรินทร์                          
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นายหยัดซารี เล๊าะเหล๊ะ                                
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

           

นางสาวมยุรี  ดำรงชาติ                                 
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

 

นางสาวอรอนงค์ เภติโสร
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

   
งานดิจิทัลสุขภาพ 2 (Big Data)

นางเดือนเพ็ญ  โยเฮือง   หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นายสมลักษณ์  ศิริชื่นวิจิตร  
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติชำนาญการ (ลาศึกษาต่อ)

           

นางสาวภคพร สังข์ทอง                              
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

นายวัชรินทร์  โสภาพ                              
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

           

นางสาวนุชนาฎ  อินทชัย        
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ

           

นายธนาธิปกรณ์ เพียรทอง                               
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมา)

           

นายบัณฑิต นวนเนตร                               
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมา)

           

   
 
 
กลุ่มภารกิจอำนวยการ

นางลักขณา  อัตถาวุฒิ  หัวหน้ากลุ่ม
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส

   

นางสาวสุภาพันธ์  กุมชาติ   ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ            

           

 • งานเลขานุการผู้อำนวยการ

นายอนุสรณ์  คัฒจรรย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ             

           

นางสาวศศิกมล  วิเศษวงษา
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ             

           

นางสาวปภาวรรณ  แสงสุข
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ             

           

นางสาวณัฐธิดา  ไกรอุดม
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ             

           

 • งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

นายชาญชัย  ภูวงษ์    หัวหน้างาน                                
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นายสมบูรณ์  ทรัพย์พุ่ม   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวพรรษา  นุชทองม่วง   
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นางสาวธัญลักษณ์ บุญทวี   
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

 • งานธุรการ

จ่าเอกจเร  ชูชาติ    หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

           

สิบเอกหญิงอนงค์นาถ  นุชพันธ์                     
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

           

นางพิมพ์พิชชา  อมตพานิชย์                          
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

           

นางสาวกิ่งกมล ครุฑชื่น                     
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

           

 • งานการเงิน

นางจิราพร  บุษบา  หัวหน้างาน         
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

           

นางรติกร  ชื่นตา          
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน  

           

นางสาวเพียงเพ็ญ  เฟื่องฟุ้ง      
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี

           

นางสาววริศรา  เกริกดุ๊
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ 

           

นางสาวธนิดา  บัวเงิน
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี

           

   
 • งานพัสดุ

นางสาวศริญญา รินสาร    รักษาการหัวหน้างาน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางสาวชุติญา  เนืองมัจฉา
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ

           

นางสาวปัทมา มิตรเมือง
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงาน

           

นางสาวชนัญญา ขำฤทธิ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ

           

นายศุภชัย  จันทร์สุคนธ์
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

   
 • งานสนับสนุนการประชุม

นางณัชชา  ธรรมเสน่ห์     หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน 

           

นายเกรียงศักดิ์  ชมเกล็ดแก้ว
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน 

           

นายศิริพงษ์  เอี่ยมเจริญ     
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นายไตรโชค  ธรรมเสน่ห์
ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

           

นางธิดาพร  ปานเกษม
ตำแหน่ง: แม่บ้าน บ2

           

นางสาวธัญญา  ทวีวงศ์
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นางสาวจริญญา  สุรแส
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

 

นายณัฐพงศ์  นกสุข
ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์

           

       
 • งานสารบรรณ

นายสมศักดิ์  ศิรินทร์วรเวทย์   หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางวารี  ธรรมวาจา
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางสาวชดช้อย  ชาติกุล
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางสาวสุกัญญา  ภู่ทอง
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นายรัชพล  ศรีตะลา
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นายอานนท์ ฉิมมงคล                                          
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

                      

 • งานการเจ้าหน้าที่ 

นางชนิดาภา  เสน่หา  หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางทิพรรัตน์  วางพรม
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางสาวปรียาพร  ชัยคณานุกูล
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางสาวจิราภรณ์  ศรีสุข
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน

           

นางสาวนริศรา  ขุนดำ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล

           

   
 • งานยานพาหนะ

นายนรชาติ  อารเบีย         หัวหน้างาน           
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ ส2  

           

นายประเสริฐ หมัดจุ้ย                                     
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นายวีระ  ปริมล                                           
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นายทวีรัช  วงษ์ลอย                                   
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นายชำนิ  ศรีคชไกร                                  
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

   
 
ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

นางธนินี  ทวีวิกยการ  รักษาการหัวหน้าศูนย์                                                  
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

    

 • งานพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพ

นางจุฑามาส  พจน์สมพงษ์  หัวหน้างาน         
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวรุ่งนภา  ศรีพล         
ตำแหน่ง:  จ้างเหมาบริการ

           

นางสาวเบญญาภา  เม่นเกาะ
ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นางสาวเพ็ญพโยม  บูรณพิเชฐ
ตำแหน่ง:  จ้างเหมาบริการ

           

 • งานพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

ภก.จักร  เจริญศิลป์ชัย               
ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวอิสริยาภรณ์ คันธา               
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นางสาวอรจิรา หนูทองอินทร
ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นางสาวปุณณิกา  ธิยอด
ตำแหน่ง:  จ้างเหมาบริการ

           

นางสาวณิชาธร  กาญจนโยธิน
ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

   
 
โครงการหน่วยประสานความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (TUC)

นางณิชากร  ศิริกนกวิไล  หัวหน้างาน Research                                          
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

    

นางรสสุคนธ์  กังวาลเลิศ          
ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ

           

นายกฤษฎิ์ชัย  เชิดชูพงษ์              
ตำแหน่ง:  ผู้ประสานงานโครงการ

           

นางสาวดวงพุทธา  ยงรัตนกิจ                           
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

           

นางสาวรัญญา ทองดี                               
ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ

           

นางมะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ  หัวหน้างาน Non Research                                      ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

    

นางจุฑาธิป  วิวัฒนาพันธ์ุ    
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ

           

นางดาริกา  กิ่งเพชร       
ตำแหน่ง: ผู้ประสานแผนความร่วมมือโครงการ

           

นางสาวจารุวรรณ  จันทร์เกษร        
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

           

นางสาวอุษา  เผือกขาว     
ตำแหน่ง: ผู้ประสาน EPMP

           

นางสาวชุติมา เอี่ยมใย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

           

นางสาวณภัทร  ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการหน่วยประสานความร่วมมือ