แผนปฏิบัติราชการ

   แผนปฏิบัติราชการ

 แผนปฏิบัติการเขตบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2557

 

แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
  •  
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ

   *** แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติเริ่มที่ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 3 ใช้ร่วมกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ