มัลติมีเดีย

โครงการพัฒนาบุคลากรในการทำงานเป็นทีม 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Health 4.0 A Step Forward  ค่านิยม MOPH Ver ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

ผลงานเด่น เขตสุขภาพที่ 10 Revised 4.0