ข้อมูลด้านสุขภาพ

ข้อมูลสถานะสุขภาพ (Health Status)
 

   

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข (Health Resources)

ข้อมูลตัวชี้วัด (Health Indicator)
 

หนังสือ/รายงาน
 
 
 
 
 

ข้อมูลสุขภาพ (Health Data)

 
หนังสือ/รายงาน
  Health at a glance Thailand 2017