ติดต่อเรา

งาน ปยป1 (งานพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ)

งาน พนน 1 (งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค) งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ
 • 02-5902405
 • 02-5901384
 • 02-5901379
 • 02-5902390
งาน ปยป 2 (งานพัฒนายุทธศาสตร์การปฏิรูปด้านสาธารณสุข) งาน พนน 2 (งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ) งานขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ
 • 02-5902458
 • 02-5901351
 • 02-5902459
 • 02-5901379
 • 02-5902390
งาน ปยป 3 (งานพัฒนาและบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ) งาน พนน 3 (งานพัฒนานโยบายด้านกำลังคนและระบบหลักประกันสุขภาพ) งานแผนงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ
 • 02-5901378
 • 02-5901385
 • 02-5901391
กลุ่ม วช 1 (งานจัดทำข้อเสนอเชิงวิชาการ) กลุ่ม ตป 1 (งานติดตามนโยบายสุขภาพ) งานดิจิตอลสุขภาพ 1 (Chatbot+Blockchain)
 • 02-5902355
 • 02-5901390
 • 02-5901502
 • 02-5901493
 • 02-5901206
 • 02-5918565 Fax
กลุ่ม วช 2 (งานสนับสนุนและประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)

กลุ่ม ตป 2 (งานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ)

งานดิจิตอลสุขภาพ 2 (Big Data)

 • 02-5902355
 • 02-5901205
 • 02-5901375
 • 02-5901497
  กลุ่ม ตป 3 (งานกระจายอำนาจด้านสุขภาพ)  
 
 • 02-5901562
 • 02-5902218
 

งานสารสนเทศและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สุขภาพ

งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1 (รายงานการเกิด ตาย)

กลุ่มบริหารทั่วไป

 • 02-5902354
 • 02-5901868
 • 02-5901491
 •  

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2 ตัวชี้วัด+รหัส

  งานเลขาผู้อำนวยการ

  • 02-5901868
  • 02-5902393
  • 02-5902388
  • 02-5901387
  งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณสุขภาพ กระทรวง งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3 งานทรัพย์ฯ

  งานการเงิน

  • 02-5902393
  • 02-5901376
  • 02-5901868
  • 02-5901494
  •  
      งานธุรการ
   

   

  • 02-590-1549
  • 02-590-2216
      งานยานพาหนะ
   

   

  • 02-590-1551
      งานพัสดุ
     
  • 02-590-1555
  • 02-590-1559
      งานการเจ้าหน้าที่
     
  • 02-590-1554
  • 02-590-2353
     

  งานสารบัญ

     
  • 02-590-1560
  • 02-590-1564
      งานสนับสนุนการประชุม
     
  • 02-590-1558
      งานพัฒนาองค์กร
     
  • 02-590-2215
  • 02-591-8283
  • 02-5902350
  • 02-5902352
  • 02-590-1352
  • 02-590-1498
  •  0-2590-2366-7