หลักสูตรการฝึกอบรม

      หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ  (HPT)

 หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ (Health Policy and Strategy Training Program: HPT) รุ่นที่ 3 ปี 2561  


  หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ (Health Policy and Strategy Training Program: HPT) รุ่นที่ 2 ปี 2560  


   HR4H Transformation for Leaders

  อบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560  

 

    Leadership and Strategy Planning

โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning ระหว่างวันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561 (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน นนทบุรี รุ่นที่ 4 

  โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning ระหว่างวันที่ 17-28 กรกฎาคม 2560 (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ณ โรงแรม ริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อ.เมือง จ. นนทบุรี  รุ่นที่ 3 

 โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม 2560 (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ณ โรงแรง เบสท์ เวสเทร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี รุ่นที่ 2  

 โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม 2560 (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี รุ่นที่ 1  

  Management Information System

  อมรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยากรณ์โรค วันที่ 25 - 26 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุม 4 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

  การพัฒนาบุคลากร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

  เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม 

 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Professional Personality Develpment บุคลิกภาพที่น่าประทับใจอย่างมืออาชีพ  

 คู่มือหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ 

 

 

  การพัฒนาระบบบริการจองคิว บน MOPH Connect

 

 คู่มือการจองคิวบน MOPH Connet 

 Source code ระบบบริการจองคิว บน MOPH Connect

  การพัฒนาระบบบริการจองคิว บน MOPH Connect รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2

 การพัฒนาระบบบริการจองคิว บน MOPH Connect รุ่นที่ 2

 

 

  blockchain in health care

 

  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานสาธารณสุข (Blockchain in Healthcare) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 

 แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานสาธารณสุข (Blockchain in Healthcare) ประจำปีงบประมาณ 2562 

 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม