ยุทธศาสตร์ชาติ 20 (ด้านสาธารณสุข) และ PA

   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และ PA

  แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข
  ความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข
  แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
PA ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
  • ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • ประชุมเพื่อจัดทำแผนงานรองรับข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 31 ส.ค. 61 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  

 


 

 

 
PA ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561
  • One page PA 12 ประเด็น
  • House model PA 12 ประเด็น
  •  
  • Action plan 12 ประเด็น
  •  
  • การประชุม

 

  • เรื่องอื่นๆ
 
 เรื่องอื่นๆ
  •