งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

 

งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

 

 มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 รายงานการประชุมเพื่อกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2564 

 ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2564

 ภาพการจัดกิจกรรมโรงทานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ฯ 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

  ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต

 เอกสารหลักฐานประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่มีการลงลายมือชื่อของผู้บริหารและบุคลากร พ.ศ. 2563

 เอกสารหลักฐานประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ที่มีการลงลายมือชื่อของผู้บริหารและบุคลากร พ.ศ. 2563

 เอกสารหลักฐานประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่มีการลงลายมือชื่อของผู้บริหารและบุคลากร พ.ศ. 2563

 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 คำสั่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ 200/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  แผนปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 เรื่อง องค์ความรู้ การดำเนินงาน องค์กรคุณธรรมของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนปฏิบัติการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3,4 

คู่มือการจัดทาคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนสร้างสุขกองยุทธศาสตร์และแผนงานปีงบประมาณ 2562 – 2563 

 แผนพัฒนากองยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  

 การประชุม คณะทำงานแผนปฏิบัติการสร้างสุข กยผ. วันที่ 2 กันยายน 2562 

 แผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3,4 

 คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  แบบสอบถาม เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2562  จึงขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล ภายในวันที่  3  ธันวาคม 2561  

  เอกสารเผยแพร่ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  เอกสารเผยแพร่ แผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562