ทำเนียบผู้บริหาร

 
ทำเนียบผู้บริหารกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผศ.(พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

  

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายแพทย์ดิเรก  สุดแดน
รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

นายแพทย์สุรัคเมธ  มหาศิริมงคล
รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

นายแพทย์ประภาส ผูกดวง
รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

นายแพทย์นนท์  จินดาเวช
รอง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี
รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

   
 
ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางณิชากร  ศิริกนกวิไล
ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

นางสาวดารณี  คัมภีระ
ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

นางสุภวาร  มนิมนากร
ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

นางมะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ
ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงาน