ปฏิทินการใช้รถ

มกราคม 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
วันปีใหม่
2 3
มีรายการจอง
 
4 5 6 7
8 9 10 11
มีรายการจอง
 
12 13
มีรายการจอง
 
14
15 16
วันครู
17 18 19
มีรายการจอง
 
20
มีรายการจอง
 
21
22 23 24 25
มีรายการจอง
 
26 27 28
29 30
มีรายการจอง
 
31        

รายการจองใช้รถประจำเดือน

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ30/01/2566 เวลา 14:11:30
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ม.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคณะกรรมการความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ29/11/2565 เวลา 15:43:02
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 66 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ งานงานกระจายอำนาจด้านสุขภาพ กยผ.   สำหรับแผนก งานกระจายอำนาจด้านสุขภาพ (นางจิราภรณ์ สิงหเสนี)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ06/01/2566 เวลา 15:05:58
วันที่ใช้รถ 11 ม.ค. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   11 ม.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ (นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำชุดข้อมููลมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ (COE & Service Plan) เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ06/01/2566 เวลา 15:05:44
วันที่ใช้รถ 11 ม.ค. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   11 ม.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานงานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2 กยผ.   สำหรับแผนก งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2 รหัส+ตัวชี้วัด (นางนพวรรณ มาดารัตน์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำชุดข้อูลมาตรฐานด้านการแพทย์และสุขภาพ ( COE & Service Plan ) เจตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ23/12/2565 เวลา 14:04:21
วันที่ใช้รถ 13 ม.ค. 66 เวลา 07:30   ถึงวันที่   13 ม.ค. 66 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาโครงการร่วมในแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ18/01/2566 เวลา 13:43:07
วันที่ใช้รถ 19 ม.ค. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   19 ม.ค. 66 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกัน กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค(น.ส.อุบลวรรณ นิยมจันทร์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 4

อนุมัติ18/01/2566 เวลา 15:53:46
วันที่ใช้รถ 20 ม.ค. 66 เวลา 06:00   ถึงวันที่   20 ม.ค. 66 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ 1 กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ 1 (น.ส.โศรดากรณ์ พิมลา)
จองใช้รถเพื่อ การประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 3

อนุมัติ23/12/2565 เวลา 11:59:49
วันที่ใช้รถ 20 ม.ค. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   20 ม.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ 1 กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ 1 (น.ส.โศรดากรณ์ พิมลา)
จองใช้รถเพื่อ ลงพื้นที่เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ23/12/2565 เวลา 11:58:50
วันที่ใช้รถ 20 ม.ค. 66 เวลา 07:00   ถึงวันที่   20 ม.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ 1 กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ 1 (น.ส.โศรดากรณ์ พิมลา)
จองใช้รถเพื่อ ลงพื้นที่เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด

รถตู้คันที่ 1

อนุมัติ05/01/2566 เวลา 12:39:49
วันที่ใช้รถ 25 ม.ค. 66 เวลา 06:00   ถึงวันที่   25 ม.ค. 66 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ (นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์)
จองใช้รถเพื่อ ประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพปี 2565-2566
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 11 รายการ