ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 2

อนุมัติ23/08/2562 เวลา 13:48:19
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ (นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์)
วาระการประชุม ประชุมทำ PA 63
รายละเอียด

ห้องประชุม 5

อนุมัติ05/07/2562 เวลา 13:25:35
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานTUC_Nonresearch กยผ   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
วาระการประชุม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ21/08/2562 เวลา 16:33:28
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งานTUC_Nonresearch กยผ   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
วาระการประชุม ประชุม WHO-FIC 2020
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ28/08/2562 เวลา 09:38:32
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   02 ก.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กยผ.   สำหรับแผนก งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร (นางจุฑารัตน์ ไต่เมฆ)
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานจัดแผนปฏิบัติการสร้างสุขกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ06/06/2562 เวลา 10:35:21
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 62 เวลา 12:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานTUC_Nonresearch กยผ   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการ TMI
รายละเอียด

ห้องประชุม 3

อนุมัติ28/08/2562 เวลา 14:03:14
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานTUC_Nonresearch กยผ   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
วาระการประชุม ตรวจรับพัสดุ EPMP
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ05/07/2562 เวลา 15:20:59
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานประเมินผล กยผ.   สำหรับแผนก งานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ (น.ส. พูลสิน ศรีประยูร)
วาระการประชุม ปรึกษาหารือ
รายละเอียด

ห้องประชุม 5

อนุมัติ05/07/2562 เวลา 13:27:01
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานTUC_Nonresearch กยผ   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
วาระการประชุม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ29/08/2562 เวลา 11:51:00
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งาน งานขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ กยผ.   สำหรับแผนก งานขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ (นางจุฑามาส พจน์สมพงษ์)
วาระการประชุม เตรียมความพร้อมการประชุมมอบนนโยบาย สธ .
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ03/09/2562 เวลา 09:59:01
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2 กยผ.   สำหรับแผนก งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2 ตัวชี้วัด+รหัส (นางนพวรรณ มาดารัตน์)
วาระการประชุม หารือเตรียมประชุมวันที่ 5 กันยายน 2562
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 63 รายการ