ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 2

อนุมัติ07/06/2562 เวลา 09:31:25
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานTUC_Research กยผ   สำหรับแผนก TUC_Reserch(นางณิชากร ศิริกนกวิไล)
วาระการประชุม อบรม Excel
รายละเอียด

ห้องประชุม 3

อนุมัติ28/06/2562 เวลา 19:11:05
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ (นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์)
วาระการประชุม ประชุม พนน.2
รายละเอียด

ห้องประชุม 5

อนุมัติ18/06/2562 เวลา 17:37:43
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานTUC_Nonresearch กยผ   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
วาระการประชุม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ27/06/2562 เวลา 11:31:54
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัฒนานโยบายด้านกำลังคนและระบบหลักประกันสุขภาพ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านกำลังคนและระบบหลักประกัน(นางสาวลลิดา เจริญวรรณยิ่ง)
วาระการประชุม ขอเชิญประชุมการหารือประเด็นการแปลงแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพ Service Delivery Blueprint เป็นแผนกำลังคนด้านสุขภาพ Human Resource for Health Blueprint
รายละเอียด

ห้องประชุม 3

อนุมัติ01/07/2562 เวลา 09:41:03
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ ๑ (นส.นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข)
วาระการประชุม ประชุมปรึกษาหารือ
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ20/06/2562 เวลา 11:18:22
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 ก.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กยผ.   สำหรับแผนก งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร (นางจุฑารัตน์ ไต่เมฆ)
วาระการประชุม เตรียมเอกสารคนดีศรีสาธารณสุข
รายละเอียด

ห้องประชุม 5

อนุมัติ18/06/2562 เวลา 17:38:20
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานTUC_Nonresearch กยผ   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
วาระการประชุม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ21/06/2562 เวลา 10:28:00
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ งานดิจิตอลสุขภาพ 2 กยผ.   สำหรับแผนก งานดิจิตอลสุขภาพ 2 Big Data (นางเดือนเพ็ญ โยเฮือง)
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการด้วย Insurance Claim (I Claim) ครั้งที่ 7
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ26/06/2562 เวลา 14:16:51
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานประเมินผล กยผ.   สำหรับแผนก งานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ (น.ส. พูลสิน ศรีประยูร)
วาระการประชุม ปรึกษาหารือ
รายละเอียด

ห้องประชุม 3

อนุมัติ27/05/2562 เวลา 11:41:48
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งานTUC_Nonresearch กยผ   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
วาระการประชุม ประชุมทีมบริหารจัดการ MoPH Co-Unit
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 63 รายการ