ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 3

อนุมัติ27/12/2562 เวลา 14:33:36
วันที่ใช้ห้อง 02 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ (นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์)
วาระการประชุม ประชุมการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ25/12/2562 เวลา 15:16:44
วันที่ใช้ห้อง 02 ม.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ งานงานโครงการพระราชดำริ กยผ.   สำหรับแผนก กลุ่ม ตป งานโครงการพิเศษ (นางจิราภรณ์ สิงหเสนี)
วาระการประชุม ทบทวนแผนยุทธศาตร์โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รายละเอียด

ห้องประชุม 3

อนุมัติ03/01/2563 เวลา 09:08:31
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ (นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์)
วาระการประชุม ประชุมการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ25/12/2562 เวลา 15:17:26
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ งานงานโครงการพระราชดำริ กยผ.   สำหรับแผนก กลุ่ม ตป งานโครงการพิเศษ (นางจิราภรณ์ สิงหเสนี)
วาระการประชุม ทบทวนแผนยุทธศาตร์โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ24/12/2562 เวลา 16:55:14
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ เฟิน งานTUC_Research กยผ   สำหรับแผนก TUC_Reserch(นางณิชากร ศิริกนกวิไล)
วาระการประชุม ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
รายละเอียด

ห้องประชุม 5

อนุมัติ03/01/2563 เวลา 12:18:20
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานดิจิตอลสุขภาพ 2 กยผ.   สำหรับแผนก งานดิจิตอลสุขภาพ 2 Big Data (นางเดือนเพ็ญ โยเฮือง)
วาระการประชุม ประชุมกลุ่มย่อย งานดิจิทัลสุขภาพ 2
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ26/12/2562 เวลา 15:37:58
วันที่ใช้ห้อง 06 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานการเจ้าหน้าที่ กยผ.   สำหรับแผนก งานการเจ้าหน้าที่ (นางชนิดาภา เสน่หา)
วาระการประชุม ข้าราชการดีเด่น
รายละเอียด

ห้องประชุม 5

อนุมัติ02/01/2563 เวลา 16:45:13
วันที่ใช้ห้อง 06 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งานงานโครงการพระราชดำริ กยผ.   สำหรับแผนก กลุ่ม ตป งานโครงการพิเศษ (นางจิราภรณ์ สิงหเสนี)
วาระการประชุม ประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด

ห้องประชุม 3

อนุมัติ03/01/2563 เวลา 11:06:31
วันที่ใช้ห้อง 06 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ศูนย์ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายยุทธศาสตร์สุุขภาพ กยผ.   สำหรับแผนก ศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพ (นางธนินี ทวีวิกยการ)
วาระการประชุม HPT 5
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ24/12/2562 เวลา 16:53:08
วันที่ใช้ห้อง 06 ม.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   06 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งานTUC_Nonresearch กยผ   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
วาระการประชุม ประชุมความก้าวหน้า Web App ความร่วมมือ 40 ปี
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 78 รายการ