ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 4

อนุมัติ30/01/2562 เวลา 13:24:16
วันที่ใช้ห้อง 28 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานดิจิตอลสุขภาพ 1 กยผ.   สำหรับแผนก งานดิจิตอลสุขภาพ 1 Chatbot_BlockChain(นางสาวกฤติยา สุขพัฒนากุล)
วาระการประชุม อบรมหลักสูตร Blockchain ด้านสาธารณสุข
รายละเอียด

ห้องประชุม 5

อนุมัติ28/02/2562 เวลา 15:59:07
วันที่ใช้ห้อง 01 มี.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งานงานสนับสนุนและประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กยผ.   สำหรับแผนก งานสนับสนุนและประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (นายธนกร กุลวงค์)
วาระการประชุม Work shop
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ15/02/2562 เวลา 13:18:50
วันที่ใช้ห้อง 01 มี.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัฒนานโยบายด้านกำลังคนและระบบหลักประกันสุขภาพ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านกำลังคนและระบบหลักประกัน(นางสาวลลิดา เจริญวรรณยิ่ง)
วาระการประชุม ประชุมหารือแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพและวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ โดยเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (Blueprint of Health Service and Human Resource) ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 3

อนุมัติ28/02/2562 เวลา 14:05:02
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานงานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ (นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์)
วาระการประชุม ประชุมทำแผนสร้างสุข
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ07/01/2562 เวลา 09:26:15
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 62 เวลา 12:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานTUC_Nonresearch กยผ   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการ TMI
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ06/02/2562 เวลา 15:01:55
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานTUC_Nonresearch กยผ   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
วาระการประชุม ความก้าวหน้าการดำเนินงาน EPMP
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ01/03/2562 เวลา 15:04:02
วันที่ใช้ห้อง 04 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กยผ.   สำหรับแผนก งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร (นางจุฑารัตน์ ไต่เมฆ)
วาระการประชุม คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ กยผ.
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ26/02/2562 เวลา 10:32:40
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นก ccm   สำหรับแผนก งานสนับสนุนการประชุม (นางณัชชา ธรรมเสน่ห์)
วาระการประชุม คณะกรรมการเลือกต้ัง CCM
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ26/02/2562 เวลา 15:49:37
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งานTUC_Nonresearch กยผ   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
วาระการประชุม ติดตามความก้าวหน้าระบบการติดตามงบประมาณ / กิจกรรมโครงการ TUC
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ04/03/2562 เวลา 09:33:32
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นก ccm   สำหรับแผนก งานสนับสนุนการประชุม (นางณัชชา ธรรมเสน่ห์)
วาระการประชุม คณะกรรมการ CCM
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 61 รายการ