ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 4

อนุมัติ18/12/2561 เวลา 14:20:49
วันที่ใช้ห้อง 02 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งานTUC_Nonresearch กยผ   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
วาระการประชุม การบริหารจัดการโครงการ MoPH-TUC Co-Unit
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ28/12/2561 เวลา 08:33:49
วันที่ใช้ห้อง 02 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ งานพัฒนานโยบายด้านกำลังคนและระบบหลักประกันสุขภาพ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนานโยบายด้านกำลังคนและระบบหลักประกัน(นางสาวลลิดา เจริญวรรณยิ่ง)
วาระการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคน ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ02/01/2562 เวลา 10:36:32
วันที่ใช้ห้อง 02 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กยผ.   สำหรับแผนก งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร (นางจุฑารัตน์ ไต่เมฆ)
วาระการประชุม กิจกรรม
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ27/12/2561 เวลา 09:41:18
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กยผ.   สำหรับแผนก งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร (นางจุฑารัตน์ ไต่เมฆ)
วาระการประชุม วิเคราะห์บทบาท ภารกิจและกรอบอัตรากำลัง
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ19/12/2561 เวลา 08:56:50
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กยผ.   สำหรับแผนก งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร (นางจุฑารัตน์ ไต่เมฆ)
วาระการประชุม ร่วมรับฟังความคิดเห็นเรื่องแผนกลยุทธ์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
รายละเอียด

ห้องประชุม 3

อนุมัติ02/01/2562 เวลา 10:37:39
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กยผ.   สำหรับแผนก งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร (นางจุฑารัตน์ ไต่เมฆ)
วาระการประชุม กิจกรรม
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ18/12/2561 เวลา 09:06:07
วันที่ใช้ห้อง 04 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ (นส.นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข)
วาระการประชุม ประชุมผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งที่ 2
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ18/12/2561 เวลา 09:07:26
วันที่ใช้ห้อง 04 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ กยผ.   สำหรับแผนก งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ (นส.นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข)
วาระการประชุม ประชุมผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติฯ ครั้งที่ 2
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ27/12/2561 เวลา 12:13:08
วันที่ใช้ห้อง 04 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 62 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ งานการเจ้าหน้าที่   สำหรับแผนก งานสนับสนุนการประชุม (นางณัชชา ธรรมเสน่ห์)
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
รายละเอียด

ห้องประชุม 5

อนุมัติ02/01/2562 เวลา 11:41:29
วันที่ใช้ห้อง 04 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ งานTUC_Nonresearch กยผ   สำหรับแผนก TUC_Nonresearch(นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ)
วาระการประชุม ประชุม รหัส ICD10
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 51 รายการ