ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด(Strategic Management System: SMS

  • Posted on: 22 December 2017
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด(Strategic Management System: SMS) มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

   หนังสือเชิญประชุม

 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

 แบบฟอร์มใบจองห้องพักโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

 กำหนดการประชุม

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

 เอกสารประกอบการประชุม

 เอกสารประกอบการประชุม Part KPI