เอกสารประกอบการประชุม มอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563

  • Posted on: 28 August 2019
  • By: admin

 

  กำหนดการประชุม

  วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  Infographic นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

  Infographic นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานนโยบายเร่งรัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  แผนรองรับนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563