การประชุม มอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561