ประมวลภาพประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

ประมวลภาพประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร