HRH Transformation

   ตัวชี้วัด Happinometer & HPI   

=== ปี 2563 ===

=== ปี 2562 ===

=== ปี 2561 ===

    HRH Transformation
   Core Value  

   Moph Code of Conduct
   ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสุขภาพ
   Happy Moph 

 

=== ปี 2562 ===​กรุณาส่งข้อมูลผ่านทาง spd.policy@gmail.com


=== ปี 2560 ===


  • HAPPY MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข [E BOOK] [PDF File]  • คู่มือการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขคนทำงาน [E-Book]  [PDF File] 


   • แนวทางการใช้โปรแกรมในวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย SPSS และ Excel 

  • สรุป % การทำแบบประเมิน Happinometer รายหน่วยงาน" สำหรับ เขตสุขภาพ  กรมวิชาการ  (ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและแก้ไขเฉพาะจำนวนบุคลากรของหน่วยงาน แล้วส่งไฟล์ที่แก้ไขมายัง bops.hr@gmail.com")


   HR4H Forum 

   แผนบริหารจัดการกำลังคน 

 
 
   Happy Money  

   Bright spot