เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 12/2559

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข

ครั้งที่ 12/2559  วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 - 12.00

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข