คลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster

คลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster

  1.คู่มือการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว

  2.คู่มือการใช้งานอัตลักษณ์คลินิกหมอครอบครัว

  3. อาร์ตเวิร์คโลโก้ ป้าย สติ๊กเกอร์ติดกระจก และเสื้อ

  4. แผ่นพับคลินิกหมอครอบครัว

  5. VDO Presentation

  6. บทความ

  7. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ รองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2560-2569)

 8. เอกสารประกอบการประชุม

 เอกสารนำเสนอ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ รายเขต