ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานนำร่อง PCC 12 เขต