วิสัยทัศน์/พันธกิจ/บทบาทภารกิจ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นองค์กรนำด้านการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

อย่างมีบูรณาการด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในปี 2559 - 2563

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
  องค์กรสมรรถนะสูง คลังสมองทางยุทธศาสตร์สุขภาพของประเทศ
พันธกิจ (Mission)
 

สร้าง และพัฒนาระบบ กลไกการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยวิทยาการทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการทางสุขภาพของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ คุ้มค่า สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในระดับพื้นที่ เขตบริการ และประเทศ
  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีพันธะสัญญาที่เข้มแข็ง มีระบบการดำเนินงาน มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางนโยบายและยุทธศาสตร์ และประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรรองรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการการพัฒนาสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข จนเกิดเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่และประเทศ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี และได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ทั่งถึง เป็นธรรม และทันท่วงที
  สร้างสรรค์ และพัฒนาระบบการบริการของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ให้รองรับความต้องการระดับนโยบาย พื้นที่ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการทั่วไป ให้ผู้รับบริการเข้าถึงนโยบาย สารสนเทศทางยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว และสามารถสนอง ตอบต่อความต้องการได้อย่างแท้จริง
  การสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศสุขภาพให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และพัฒนาให้เป็นแหล่งสารสนเทศ ความรู้ และนวัตกรรมทางยุทธศาสตร์ สุขภาพของประเทศ ที่มีประสิทธิภาพในการคืนกลับข้อมูลสารสนเทศ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการตัดสินใจทางการบริหาร
  พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เป็นองค์กรแห่งอนาคตที่โดดเด่นทางการการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีบุคลากรนักยุทธศาสตร์สุขภาพมืออาชีพ
เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)
  นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบสุขภาพของประเทศ และเกิดผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ทั่งถึง เป็นธรรม และทันท่วงที
  กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประสาน เชื่อมโยงนโยบาย ทรัพยากร และยุทธศาสตร์สุขภาพของพื้นที่ เขตบริการ และเชื่อมโยงประเทศไทย กับภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
  การบริหารจัดการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการจัดสรรทรัพยากร เพื่อการพัฒนาสุขภาพของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และเอกภาพ
  การเสริมสร้างขีดความสามารถ และสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธะสัญญาในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  การพัฒนาสำนักให้เป็นคลังสมองทางนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของประเทศที่มีคุณภาพ
  การพัฒนาองค์กร ระบบการบริการ และบุคลากรนักยุทธศาสตร์สุขภาพ รองรับภารกิจและยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
  มีข้อเสนอเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงจากฐานข้อมูลคุณภาพและการมีส่วนร่วมและบริหารทรัพยากรอย่างเป็นธรรม คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ประชาชน
  เครือข่ายสุขภาพมีความผูกพัน มีพันธะสัญญาร่วมที่เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในภารกิจ และพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  มีนวัตกรรม องค์ความรู้ และสารสนเทศสุขภาพของประเทศที่มีคุณภาพที่สามารถชี้นำและรองรับ การตัดสินใจทางการบริหาร และการพัฒนาสุขภาพของประเทศ
  ผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ เชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญ  สามารถรองรับความจำเป็นในการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์สุขภาพในปัจจุบันและอนาคต