การประชุมเตรียมการดำเนินงานนำร่อง Primary Care Cluster ใน 12 เขตบริการสุขภาพ วันที่ 25 เมษายน 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่