คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (CIPO)