โครงสร้างผู้บริหาร

ผู้บริหารกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน