โครงสร้างผู้บริหาร

ผู้บริหารกกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

ดร.นพ.พงศธร  พอกเพิ่มดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

พญ.มานิตา พรรณวดี
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี 
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

     

นพ.ชนินันท์  สนธิไชย
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

นพ.ธงชัย  เขมรัตนตระกูล                                
ตำแหน่ง:
รองผู้อำนวยการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

  

นพ.ธิติ  แสวงธรรม                                 
ตำแหน่ง:
รองผู้อำนวยการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน