ภาพประกอบการประชุม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานสาธารณสุขชายแดน

ภาพประกอบการประชุม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานสาธารณสุขชายแดน

18 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมริชทอนด์ นนทบุรี