ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 29 มกราคม 2558

ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  29 มกราคม 2558