การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • Posted on: 22 July 2019
  • By: admin

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการ
และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 ชั้น 4 อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 วาระการประชุม

 ข้อเสนอการทบทวนแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563

 เอกสารประกอบการประชุม