ค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุข

  • Posted on: 8 February 2016
  • By: admin

ค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุข

  การเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรรายบุคคล   และข้อมูลการเคลื่อนย้ายบุคลากรสาธารณสุขใน รพศ./รพท และ รพช.

 

  ค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุข