ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข

  • Posted on: 25 June 2019
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข 
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

 

 วาระการประชุม

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ Flagship Projects

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) (1)

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) (2)

 ตัวชี้วัดแผนแมบทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข

 ประกาศเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580

 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแปนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี

 ระบบสุขภาพในระดับนานาชาติ

 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขประจาปีงบประมาณ 2562

 ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน

 ประชุมกลุ่มย่อย

 ความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศกระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบการประชุม