การประชุมเตรียมรับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ปี 2562 

  • Posted on: 20 June 2019
  • By: admin

ประชุมขับเคลื่อนการเนินงานการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ครั้งที่ 2  ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 6 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  วาระการประชุม

  เอกสารประกอบการประชุม

 แนวทางการปฏิบัติรับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 


ประชุมขับเคลื่อนการเนินงานการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 6 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  วาระการประชุม

  เอกสารประกอบการประชุม


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563
ในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 6 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  วาระการประชุม

 ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ประจำปี 2562

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์

 ใบงานที่ 1 แบบฟอร์ม พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ รพก 

 ใบงานที่ 2 แผนปฏิบัติการ (Template 6 Building Blocks)

 ใบงานที่ 3 KPI template

 ใบงานที่ 4 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา .ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ใบงานที่ 5 เป้าหมาย โครงการตามยุทธศาสตร์ของแต่ละโรงพยาบาล


 

การประชุมชี้แจงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ปี 2563
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 4 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  วาระการประชุม

  รายการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  คำขอรายการ ครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

  ลำดับความสำคัญ คำขอรายการครุณภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่่วยงาน โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาและโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

 

 

 


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 - 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563
ในระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม 1 และ 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 6  ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
                  ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 - 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563

  วาระการประชุม

 นโยบายและทิศทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

 ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 รายงานความก้าวหน้าการสนับสนุน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

 เอกสารประกอบการประชุม

 บทสรุปสาระสำคัญ

  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ใบงานที่ 1 ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ มาตรการ ตัวชี้วัด

  ใบงานที่ 2 แผนปฏิบัติการ (Template 6 Building Blocks)

  ใบงานที่ 3 KPI template

  ใบงานที่ 4 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


การประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เเละเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ทั้ง 11 แห่ง
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 4 กองยุทธศาสตร์เเละแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

  วาระการประชุม

  ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมการจัดทาแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ปี 2562

 แผนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แหล่งเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี (พรบ.)

 แผนขอสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณท์ จากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

 รายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

 


การประชุมเตรียมรับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ปี 2562 
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30– 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 4 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 วาระการประชุม

 กำหนดการตรวจเยี่ยม จำนวน 11 แห่ง ปี 2562

 การสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (เครื่องมือเเพทย์เเละอุปกรณ์สนับสนุน 7 รายการ)

 ผลการตรวจเยี่ยมที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561

 เอกสารนำเสนอประชุมเตรียมรับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ปี 2562

 แผนผังการจัดที่นั่งการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ปี 2562

 ร่างคำกล่าวต้อนรับ

 ร่างคำกล่าวรายงาน

 เอกสารนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเเละมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

 การนำเสนอการตรวจเยี่ยม