เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์

  • Posted on: 12 June 2019
  • By: admin

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข