การประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศผ่านระบบ eMENSCR

  • Posted on: 22 May 2019
  • By: admin

การประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศผ่านระบบ eMENSCR
13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 ลงทะเบียนประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศผ่านระบบ eMENSCR

 แบบฟอร์มการเสนอแผนระดับ 3 เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2562

 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

 ขั้นตอนการดำเนินการจัดทาแผนระดับ 3 (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) และแผนปฏิบัติราชการรายปี)