ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.) 

  • Posted on: 1 May 2019
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.) 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

 แบบตอบรับประชุม

 แบบฟอร์มจองห้องพัก

 กำหนดการประชุม

 เอกสารประกอบการประชุม

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 เล่มแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ