การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารความเสี่ยง กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 23-24 เม.ย. 62 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ