โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เเละรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • Posted on: 22 March 2019
  • By: admin

โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เเละรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เเละรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   
         - One Page โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เเละรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
        - (รวมแผน) แผนปฏิบัติการโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ​ 

        - แผนปฏิบัติการกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
        - One Page แผนปฏิบัติการกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 สำเนาคำสั่งสำนักนายก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั่งคณะกรรมการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงสาธารณสุขเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงสาธารณสุขเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

  โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เเละรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

  หนังสือเเจ้งเวียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-13 

  หนังสือเเจ้งเวียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด  

แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

 รประชุมระบบประชุมทางไกล ( VDO Conference ) รับฟังแนวทางการดำเนินโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
     เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 3 พ.ค.62  

 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562
      ในวันพุธที่ 1 พฤษาคม 2562  

 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงสาธารณสุขเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
     วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562