ประชุม เพื่อให้ความเห็นต่อร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ฯ วันที่ 18 มี.ค.62 ห้องประชุม กยผ.2