สำเนาคำสั่งโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก