การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  • Posted on: 8 February 2016
  • By: admin

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  นโยบายการดำเนินงาน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์  ในบทบาทหน้าที่เจ้ากระทรวงสาธารณสุข และ กำกับดูแลองค์กรและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับสุขภาพ

  ประเด็นการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ๑๕ ด้าน

  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558