การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข

  • Posted on: 20 December 2018
  • By: admin

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ
ของกระทรวงสาธารณสุข  ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมเดอะ เล็คกาซี นนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

  วาระการประชุม

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ร่างแผนติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข

 ผลงานรัฐบาล 4 ปี

 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการ