การประชุม พิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการะดับหน่วยงาน

การประชุม พิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดมิติภายนอก
ด้านการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการะดับหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 สป.