การประชุมมอบแนวทางการดำเนินและถ่ายทอดตัวชี้วัด ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ภาพการประชุมมอบแนวทางการดำเนินและถ่ายทอดตัวชี้วัด
ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1,2 อาคาร 6 ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข