การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 5/2561 (ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561)

การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่  
ครั้งที่ 5/2561 (ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์