การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job description) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 18 เมษายน 2561

  • Posted on: 18 April 2018
  • By: admin

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job description) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2  ชั้น 4 อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข