การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 2 เมษายน 2561  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร