ประมวลภาพการประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ครั้งที่ 3/2561

ประมวลภาพการประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 27 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1   ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข