การประชุม ถอดบทเรียนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในภาพรวมของประเทศ (Excellence Center Sharing)

  • Posted on: 19 February 2018
  • By: admin

การประชุม ถอดบทเรียนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  
ในภาพรวมของประเทศ (Excellence Center Sharing)
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข